DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Geeft u in 2011 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling? Dan mag u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden misschien aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura.

Er zijn twee soorten giften:

 • gewone giften

Deze giften doet u aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 • periodieke giften

Deze giften doet u aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet.

Gift wordt rentedragende schuld
Moet u de gift in 2011 betalen, maar dit doet u niet? En wordt dit nu een schuld, waarover u rente moet betalen? Dan is de gift niet aftrekbaar in 2011 , maar in het jaar dat u deze schuld betaalt.

Gift betaalt bij of na het overlijden
Wordt de gift betaald, verrekend of beschikbaar gesteld op het moment van overlijden of daarna? Dan is deze gift niet aftrekbaar.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Een ANBI is een instelling die zich voor ten minste 90% richt op het algemeen nut. Instellingen kunnen ons vragen om hen te registreren als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI erkend en geregistreerd.

Instellingen in het buitenland
Een ANBI kan gevestigd zijn in een EU-land, de voormalige Nederlandse Antillen, Aruba of een ander door ons aangewezen land. Wilt u meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland zijn gevestigd? Bel dan naar de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Welke instellingen zijn een ANBI?
Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is geregistreerd als een ANBI? Dat kan met het programma ‘ANBI opzoeken’ op www.belastingdienst.nl.

Voorwaarden aftrek gewone giften
Gewone giften kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 • U kunt uw giften aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • Er staat geen tegenprestatie tegenover.

Kosten die u maakt voor een instelling
Maakt u in 2011 kosten voor een ANBI, bijvoorbeeld omdat u vrijwilliger bent? En kunt u deze kosten bij die instelling declareren, maar doet u dat niet? Dan tellen ze mee als een gewone gift. Voor autokosten die u niet declareert, kunt u een vast bedrag van € 0,19 per kilometer meetellen. Voor taxikosten kunt u de werkelijke kosten meetellen.

Drempel en maximumbedrag
Voor gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Voorwaarden aftrek periodieke giften
U kunt periodieke giften onder de volgende voorwaarden aftrekken:

 • U maakt minimaal jaarlijks bedragen over naar een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet. Zie Periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is.
 • De bedragen zijn steeds even hoog.
 • U hebt de gift laten vastleggen bij een notaris.
 • U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar, tenzij u eerder overlijdt. Dan hoeft u niet aan de termijn van vijf jaar te voldoen.
 • Er staat geen tegenprestatie tegenover.

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.

Periodieke gift aan een ANBI
Doet u een periodieke gift aan een ANBI? Dan mag u die gift aftrekken.

Let op!
Sinds 1 februari 2010 zijn er nieuwe eisen waaraan een ANBI moet voldoen. Hebt u na deze datum een periodieke gift gedaan aan een instelling die niet langer een officiële ANBI is? En kunt u uw contract met deze instelling niet beëindigen? Dan is die gift nog gewoon aftrekbaar.
U kunt de gift niet aftrekken als u uw contract met deze instelling wel kunt beëindigen. Uw gift is ook niet aftrekbaar als het gaat om een voormalige ANBI-instelling met een afgezonderd particulier vermogen.

Periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is
Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u die gift aftrekken als de vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De vereniging heeft minstens 25 leden.
 • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
 • De vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen.
 • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba of in een ander land dat wij hebben aangewezen.Voor meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland zijn gevestigd, kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

 

Fiscaal partnerschap en drempelinkomen 
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen giften bij elkaar en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Tel dan de aftrekbare giften van u en uw fiscale partner bij elkaar. Om de drempel te berekenen telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Met de Rekenhulp aftrekbedrag giften berekent u het bedrag dat u
mag aftrekken.

Rekenhulp aftrekbedrag giften

Gewone giften                                                              ……
Drempel
Neem S over uit de berekening                                      …… M –
hieronder

Trek af. Als het bedrag negatief is,                                 …… N
vul dan € 0 in

Neem over van N, maar vul niet                                     …… P
meer in dan 10% van het bedrag
bij R hieronder. Aftrekbedrag

Periodieke giften bij notariële akte                                  …… Q +

Tel op: P plus Q Aftrekbedrag giften                          ……       

 

Berekening drempelinkomen giften

Neem over van D uit het overzicht                                  ……
op blz. 31 in de toelichting
Neem over van vraag 6a uit de aangifte                          ……

Neem over van vraag 6b uit de aangifte                          ……

Neem over van G uit het overzicht                                  ……
op blz. 31 in de toelichting
Neem over van J uit het overzicht                                   ……
op blz. 31 in de toelichting                                                              …… +

Tel op Drempelinkomen giften                                   …… R

……   1% x
Bereken 1% van R, maar vul
minimaal € 60 in

Drempel                                                                                       …… S
Vul hierboven in
bij M