DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Specifieke zorgkosten

Hebt u kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan heeft u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Alleen de kosten die u niet vergoed krijgt, mag u aftrekken.

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2010 en 2011
U mag kosten aftrekken voor:

 • genees- en heelkundige hulp
 • medicijnen op doktersvoorschrift
 • bepaalde hulpmiddelen
 • vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
 • een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist
 • extra gezinshulp
 • extra kleding en beddengoed
 • reiskosten voor ziekenbezoek

Let op!
Van het totaal van deze kosten mag u alleen het deel aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, de drempel.

Voor welke personen mag u de zorgkosten aftrekken
U mag deze kosten voor uzelf en uw fiscale partner aftrekken. Zijn er nog andere personen die tot uw huishouden behoren en maken zij ook kosten die u betaalt? Dan mag u deze kosten aftrekken als het om de volgende personen gaat:

 • uw kinderen die jonger zijn dan 27
 • ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder waarmee u in gezinsverband woont

Iemand is ernstig gehandicapt als hij aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling

 • ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg.

Als u de zorg niet verleent, dan heeft deze persoon beroepsmatige hulp nodig of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis

Let op!
Maakt u kosten voor anderen dan uzelf en uw fiscale partner? Dan geldt als aanvullende voorwaarde dat zij financieel niet in staat zijn deze kosten zelf te betalen.

Voorwaarden aftrek
Worden de kosten vergoed? U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt of waarvoor u geen recht op vergoeding hebt van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering, uw werkgever of de bijzondere bijstand. Ook de kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar.
Maakt u kosten die u niet vergoed krijgt omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan kunt u deze uitgaven toch niet aftrekken. Dit laatste geldt alleen voor de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering kunt u wel aftrekken.

Let op!
De tegemoetkoming die u krijgt via het centraal administratiekantoor (CAK) voor kosten die u maakt als chronisch zieke of gehandicapte, is geen vergoeding. U hoeft dus uw aftrek niet te verlagen met deze tegemoetkoming. Dit geldt ook voor de tegemoetkoming die u krijgt van het UWV omdat u arbeidsongeschikt bent.

De volgende kosten die u maakt voor ziekte of invaliditeit mag u aftrekken:

 • genees- en heelkundige hulp
 • medicijnen op doktersvoorschrift
 • hulpmiddelen, zoals steunzolen of een rolstoel
 • vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of een ziekenhuis
 • een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist
 • extra gezinshulp
 • extra uitgaven voor kleding en beddengoed
 • reiskosten voor ziekenbezoek

Let op!
Uitgaven om zorg te voorkomen bijvoorbeeld uitgaven voor een sportkeuring, zijn (meestal) niet aftrekbaar

Genees- en heelkundige hulp
Van de genees- en heelkundige hulp zijn de kosten aftrekbaar voor:

 • huisarts, tandarts, specialist, of fysiotherapeut
 • verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling
 • paramedische behandelingen door (of op voorschrift en onder begeleiding van) een arts, bijvoorbeeld:
 • acupunctuur
 • revalidatie
 • logopedie
 • homeopathie

Medicijnen op doktersvoorschrift
Alleen de kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, zijn aftrekbaar. Het moeten medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.

Hulpmiddelen
U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken.
Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten waardoor u de normale lichaamsfuncties kunt uitoefenen, wat u anders niet zou kunnen. De volgende uitgaven voor hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld aftrekbaar:

 • steunzolen
 • gehoorapparaten
 • kunstgebit en prothesen
 • blindengeleidehond
 • hulphond
 • rolstoel, krukken, rollator en traplift
 • onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen

Hulpmiddelen gezichtsvermogen
Alleen de uitgaven voor hulpmiddelen die u nodig hebt omdat u blind of slechtziend bent, kunt u aftrekken. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer.
De uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn niet aftrekbaar. Het gaat hierbij om hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen, contactlensvloeistof en dergelijke. Dit geldt ook voor de kosten van ooglaserbehandelingen.

Aanpassingen aan een woning
Uitgaven voor aanpassingen aan een woning kunt u aftrekken. Met ‘woning’ bedoelen we uw eigen woning, een huurwoning, woon-wagen of woonboot. U mag alleen dat deel van de uitgaven aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt. De aanpassingen moeten wel op medisch voorschrift worden gedaan, omdat u een
beperking van een lichaamsfunctie hebt.

U telt de totale uitgaven mee als de waardestijging van de woning door de aanpassingen niet meer is dan 10% van de aanpassingskosten. Deze moet u wel betalen in 2011 . Stijgt de waarde van de woning door de aanpassingen met meer dan 10%? Dan berekent u het bedrag dat u mag aftrekken, als volgt:
De uitgaven die voor uw rekening komen                                                   €………
Bedrag van de waardestijging                                        €………
Af: 10% van de uitgaven die voor                                   €………-
uw rekening komen
Waardestijging na aftrek van 10%                                                            €………-
Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen                                                    €………
als hulpmiddel

Voorbeeld
U laat in 2011 vanwege een spierziekte, op medisch voorschrift, een slaapkamer en een doucheruimte bouwen op de begane grond. De kosten daarvan zijn € 30.000. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (voorheen Wet voorzieningen gehandicapten) hebt u recht op een vergoeding van € 16.000. Voor uw rekening blijft dus € 14.000. Door de aanbouw stijgt de woning met € 10.000 in waarde. Deze waardestijging is meer dan 10% van de aanpassingskosten die voor uw rekening zijn, dus moet u met deze waardestijging rekening houden. Het bedrag dat u mag aftrekken als kosten van een hulpmiddel berekent u als volgt:
De uitgaven die voor uw rekening komen                                                   € 14.000
Bedrag van de waardestijging                                        € 10.000
Af: 10% van de uitgaven die voor                                  €   1.400 –
uw rekening komen
Waardestijging na aftrek van 10%                                                             € 8.600 –
Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen                                                     € 5.400
als hulpmiddel

Andere aanpassingen
U kunt onder bepaalde voorwaarden ook andere aanpassingen aftrekken. Het gaat dan om zaken of aanpassingen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt en die speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebracht. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto.

De volgende uitgaven zijn niet aftrekbaar:

 • extra huur voor een aangepaste woning
 • energie- en verwarmingskosten van de woning
 • snellere slijtage van meubilair en vloerbedekking, bijvoorbeeld door gebruik van een rolstoel
 • aangepaste vloerbedekking
 • verhuizing naar een verzorgingshuis en de inrichting van de nieuwe woonruimte
 •  een telefoonabonnement of gesprekskosten

Vervoer
Het kan zijn dat u door ziekte of invaliditeit hoge vervoerskosten maakt. Wilt u deze kosten aftrekken? De volgende uitgaven zijn aftrekbaar:

 • uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis
 • uitgaven voor ambulancevervoer
 • extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit

U mag deze extra vervoerskosten aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten hebt. Deze hogere vervoerskosten hebt u in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn en die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. U kunt dit bijvoorbeeld vergelijken door gebruik te maken van de gegevens van het NIBUD of het CBS. Hebt u dan hogere vervoerskosten? Dan mag u uw extra vervoerskosten aftrekken. U moet van deze extra vervoerskosten wel de vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering krijgt.

Dieet op voorschrift van dokter of diëtist
Volgt u een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. U hebt een dieetbevestiging nodig van uw dokter of diëtist als wij er om vragen. Stuur de dieetbevestiging niet mee met de aangifte. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst (zie Tabel vaste aftrekbare bedragen voor diëten). Staat uw dieet niet in de tabel, dan kunt u geen bedrag aftrekken. De tabel vindt u op bladzijde 7.

Als u een bepaald dieet maar een deel van het jaar volgt, neemt u een evenredig deel van het bedrag uit de tabel. Als u bijvoorbeeld één dieet zeven maanden volgt, neemt u 7/12 van het bedrag uit de tabel. Volgt u in een jaar twee of meer diëten uit de tabel? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U volgt twee of meer diëten met precies dezelfde typering voor verschillende ziektebeelden en aandoeningen. Dan mag u maar van één van die gevolgde diëten het vaste bedrag uit de tabel meetellen.
 • U volgt diëten met verschillende typeringen voor hetzelfde ziektebeeld en dezelfde aandoening. Dan mag u het vaste bedrag uit de tabel van alle gevolgde diëten meetellen.
 • U volgt meer diëten met deels dezelfde typeringen voor hetzelfde ziektebeeld en dezelfde aandoening. Dan mag u maar voor één dieet het vaste bedrag uit de tabel meetellen. U mag het hoogste bedrag kiezen.

Als uw fiscale partner ook één of meer diëten volgt, geldt het voorgaande ook voor uw fiscale partner.

Voorbeeld bij situatie

U volgt de volgende diëten:

Ziektebeeld en aandoening                    Dieettypering                    Vast aftrekbaar bedrag

Luchtwegen

 • chronische obstructieve                     energieverrijkt in combinatie met                       € 950

longziekten (COPD)                            eiwitverrijkt
Maag-, darm en leverziekten

 • cystic fibrosis                                       energieverrijkt in combinatie met                       € 950

eiwitverrijkt

In dit voorbeeld volgt u 2 diëten voor een verschillend ziektebeeld en aandoening. Omdat u 2 diëten met dezelfde dieettypering volgt,
mag u éénmaal € 950 meetellen.

Voorbeeld bij situatie 2

Ziektebeeld en aandoening                                              Dieettypering                                                       Vast aftrekbaar bedrag

Overig

 • voedselovergevoeligheid                  tarwevrij                                                                                € 1.000

Overig

 • voedselovergevoeligheid                  koemelkeiwitvrij in combinatie                           € 250

met soja-eiwitvrij

In dit voorbeeld volgt u 2 diëten voor hetzelfde ziektebeeld en aandoening. U mag het bedrag voor beide diëten meetellen: € 1.000 + € 250.

Voorbeeld bij situatie 3

Ziektebeeld en aandoening                                              Dieettypering                                                       Vast aftrekbaar bedrag

Overig

 • voedselovergevoeligheid                  koemelkeiwitvrij in combinatie met                    € 300

kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij
Overig

 • voedselovergevoeligheid                  koemelkeiwitvrij in combinatie met                    € 1.250

met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwit
en tarwevrij

In dit voorbeeld volgt u 2 diëten voor hetzelfde ziektebeeld en aandoening. De typering van de diëten zijn deels hetzelfde. U mag alleen het hoogste bedrag meetellen: € 1.250.

Extra gezinshulp
U mag onder de volgende voorwaarden uitgaven voor extra gezinshulp aftrekken:

 • U hebt een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit.
 • U hebt hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens staan:
  • Datum
  • Bedrag
  • naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalt

U telt alleen het deel van de uitgaven mee dat uitkomt boven een bepaald bedrag, de drempel. Gebruik de tabel hierna om uw drempel te berekenen.

Tabel drempel uitgaven voor extra gezinshulp (bedragen 2010)

Drempelinkomen                                                                              Drempel
meer dan                              niet meer dan

–                                              € 29.901                                                geen drempel
€ 29.901                                                € 44.852                                                1% van het drempelinkomen
€ 44.852                                                € 59.799                                                2% van het drempelinkomen
€ 59.799                                                –                                              3% van het drempelinkomen

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u heel 2011 een fiscale partner hebt, neem dan het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen. Voor het bepalen van uw drempelinkomen kunt u gebruikmaken van de Rekenhulp berekening drempelinkomen op bladzijde 5.

Let op!
Was uw fiscale partner ziek of invalide en is hij overleden? En had u in verband daarmee extra gezinshulp? En hebt u die hulp nog steeds? Dan mag u de uitgaven voor extra gezinshulp na het overlijden alleen aftrekken als u vóór het overlijden ook al extra gezinshulp had, omdat uw fiscale partner ziek of invalide was. U mag die uitgaven aftrekken die u hebt gedaan tot en met de maand van overlijden en de drie maanden daarna.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
Kosten voor kleding en beddengoed, en het wassen daarvan, zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:

 • de kosten zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit
 • de zieke of invalide woont bij u
 • de ziekte duurt minimaal een jaar of gaat waarschijnlijk minimaal een jaar duren

Voor deze uitgaven mag u een vast bedrag meetellen van € 300. Kunt u aantonen dat de extra uitgaven hoger zijn dan € 600? Dan mag u € 750 meetellen. De bedragen gelden per persoon en voor een heel jaar. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 2011 extra uitgaven hebt, neemt u 3/12 van het aftrekbedrag.

Reiskosten ziekenbezoek
Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:

 • U en de zieke hebben bij het begin van de ziekte samen een huishouden.
 • U bezoekt de zieke in 2011 regelmatig.
 • De zieke wordt langer dan een maand verpleegd. Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag u de reiskosten alleen aftrekken als de zieke in totaal langer dan 1 maand wordt verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg is van dezelfde ziekte. De tijd tussen de verpleegperioden mag niet langer dan 4 weken zijn.
 • De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer.

U mag de kosten aftrekken voor:

 • reizen per auto

U berekent een vast bedrag van € 0,19 per kilometer.

 • reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier

U telt de werkelijke reiskosten mee.

Verhoging specifieke zorgkosten
Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u een deel van de specifieke zorgkosten verhogen met:

 • 77% (als u op 31 december 2010 jonger bent dan 65 jaar)
 • 11 3% (als u op 31 december 2010 65 jaar of ouder bent)

Is één van de fiscale partners 65 jaar of ouder en de ander jonger dan 65 jaar? En u voldoet aan de voorwaarden? Dan geldt voor beiden 11 3%.

Voorwaarden
Voor de verhoging van 77% of 11 3% mag uw drempelinkomen niet hoger zijn dan € 32.738. Alleen de kosten voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u heel 2011 een fiscale partner hebt, mag het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen niet hoger zijn dan € 32.738. Is het drempelinkomen van u en eventueel samen met het
drempelinkomen van uw fiscale partner in 2011 hoger dan € 32.738? Dan geldt de verhoging niet. Zie Rekenhulp berekening drempelinkomen op bladzijde 5.

Rekenhulp berekening drempelinkomen

Neem over van D uit het overzicht op                  ……………
blz. 31 van de toelichting

Neem over van vraag 6a uit de aangifte               ……………

Neem over van vraag 6b uit de aangifte               ……………

Neem over van G uit het overzicht op                  …………….
blz. 31 van de toelichting

Neem over van J uit het overzicht op                                   
blz. 31 van de toelichting                                                          +

Tel op Drempelinkomen                                                     A

Tabel drempel specifieke zorgkosten (bedragen 2010)

U hebt in een jaar geen fiscale partner

Drempelinkomen                                                                              Drempel
meer dan                              niet meer dan
–                                              € 7.288                                   € 121
€ 7.288                                   € 38.722                                                1,65% van het drempelinkomen
€ 38.722                                                –                                              € 638 + 5,75% van het
bedrag boven € 38.722

U hebt heel het jaar een fiscale partner

Gezamenlijk drempelinkomen                                        Drempel
meer dan                              niet meer dan
–                                              € 14.576                                 € 242
€ 14.576                                                € 38.722                                                1,65% van het drempelinkomen
€ 38.722                                                –                                              € 638 + 5,75% van het
bedrag boven € 38.722

U mag de kosten alleen aftrekken als het totale bedrag aan specifieke zorgkosten hoger is dan het drempelbedrag. Bereken het drempelbedrag en trek dit af van uw kosten.

Te verhogen uitgaven specifieke zorgkosten

Voorgeschreven medicijnen

Hulpmiddelen

Aanpassingen aan een woning en andere aanpassingen

Vervoer

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist

Extra gezinshulp

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
+

Tel op Te verhogen uitgaven specifieke zorgkosten                                                                                     A

Verhoging:
Is uw drempelinkomen samen met dat van uw eventuele fiscale
partner niet hoger dan 32.738? Vul hier dan in 77% (of 113% als
u of uw fiscale partner op 1 januari 2011 65 jaar of ouder is) van de te
verhogen uitgaven specifieke zorgkosten (bedrag A hierboven)                                                                B
+

Tel op A plus B

Overige specifieke zorgkosten

Genees- en heelkundige hulp

Reiskosten ziekenbezoek
+

Tel op Totaal specifieke zorgkosten                                                                                                                C

Drempel                                                                                                                                                              D

Trek af: C min D Aftrekbedrag specifieke zorgkosten

Tabel vaste aftrekbare bedragen voor diëten (beragen 2010)

Ziektebeeld en aandoening                                                                              Soort dieet                                           Vast aftrekbaar
bedrag
Algemene symptomen         Groeiachterstand bij kinderen e        energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
energieverrijkt                                                     € 650
Ondervoeding                                     energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
energieverrijkt                                                     € 650
Decubitus                                              energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
Hypertensie en hartziekten                 Decompensatio cordis, hartfalen       natriumbeperkt                                                     € 100
Infectieziekten                       Aids                                                       energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
Luchtwegen                          Chronische obstructieve                     energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
longziekten (COPD)                            energieverrijkt                                                      € 650
Maag-, darm- en leverziekten Dumping syndroom                         lactosebeperkt                                                     € 100
Chronische pancreatitis                     energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
Cystic fibrosis                                      energieverrijkt                                                      € 650
energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
Coeliakie en ziekte van Dühring        glutenvrij                                                                              € 1.400
glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt     € 1.500
Overige (inclusief short bowel,          energieverrijkt (met en zonder vitaminepreparaat) € 650
leverziekten)                                         energieverrijkt in combinatie met MCT verrijkt                 € 1.350
energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en            € 1.150
lactosebeperkt
Metabole ziekten                   Hypercholesterolemie                         verzadigd vetbeperkt in combinatie met                           € 100
fyto/plantensterolenverrijkt
Vetstofwisselingsstoornis                  vetbeperkt in combinatie met MCT-vet verrijkt € 800
Fructose intolerantie                           fructosebeperkt                                                    € 50
Galactosemie                                       galactosevrij                                                        € 50
Sacharase isomaltase deficiëntie      sterk sacharosebeperkt, in combinatie met (iso)             € 3.750
maltosebeperkt
Eiwitstofwisselingsstoornis                               sterk eiwitbeperkt (zoals PKU en hyperlysinemie) € 2.700
Nierziekten                            Nierziekten                                            natriumbeperkt                                                     € 100
Chronische nierinsufficiëntie                            eiwitverrijkt in combinatie met natriumbeperkt € 250
met hemodialyse
Nefrotisch syndroom                          atriumbeperkt                                                       € 100
Oncologie                             Oncologie                                            energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
energieverrijkt                                                     € 650
Overige                                 Voedselovergevoeligheid                  koemelkeiwitvrij                                                   € 100
soja-eiwitvrij                                                        € 50
kippenei-eiwitvrij                                                 € 50
lactosebeperkt                                                     € 100
tarwevrij                                                                € 1.000
tarwevrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij € 1.100
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij € 150
koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij             € 250
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij € 300
en soja-eiwitvrij
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, € 1.250
soja-eiwit en tarwevrij
koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij   € 1.400
koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en €          1.400
tarwevrij

Brandwonden                                      energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 950
Lymfe lekkage                                      eiwitverrijkt in combinatie met sterk                   € 1.100
(LCT-)vetbeperkt en MCT-vet verrijkt
Epilepsie                                                              sterkt eiwitbeperkt en koolhydraatbeperkt in    € 550
combinatie met vetverrijkt en MCT-vet verrijkt

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.