DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Overzicht maatregelen pakket Belastingplan 2013 3

A. BELASTINGPLAN 2013 (33.402) INKOMSTENBELASTING

Tarieven en schijven Aanpassing hoogte diverse tarieven en heffingskortingen. De aanpassingen van de schijven en tarieven van artikel 2.10 Wet inkomstenbelasting 2001 leiden tot de volgende tabel:

< 19.645                      5,85%

> 19.645 < 33.363      10,85% van het bedrag > 19.645 + 1.149

> 33.363 < 55.991      42,00% van het bedrag > 33.363 + 2.637

> 55.991                     52,00% van het bedrag > 55.991+ 12.140

Vereenvoudiging scholingsuitgaven

 Beperking aftrek scholingsuitgaven tot in de wet benoemde kosten van opleiding of studie, zoals cursusgeld en examengeld, en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

 Geen aftrek scholingskosten voor belastingplichtigen met recht op studiefinanciering tot het bedrag van de toegekende prestatiebeurs.

 Aanvullend recht op aftrek van scholingskosten van genormeerde bedragen voor belastingplichtigen voor wie de prestatiebeurs achteraf niet wordt omgezet in een gift, tot maximaal het bedrag van de prestatiebeurs. Een prestatiebeurs wordt niet omgezet in een gift als voor de studie niet binnen een termijn van tien jaar het diploma wordt behaald.

 De standaardstudieperiode wordt gewijzigd in een aaneengesloten periode van vijf kalenderjaren. Eerste nota van wijziging Als gevolg van het vervallen van de langstudeerdersboete vervalt ook de uitsluiting van de aftrek van de boete als uitgaven voor levensonderhoud of scholingsuitgaven overbodig. Dichten fiscale weglek zorgmaatregelen

 Invoering delegatiebevoegdheid waardoor benoemde uitgaven, die niet langer onder de verzekerde zorg vallen (a.g.v. een wijziging in het basispakket), niet aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voorbeelden waarvoor dit geldt zijn bepaalde fertiliteitsbehandelingen en de rollator en de kruk.

 Invoering aftrekbeperking voor eigen bijdragen die op grond van de Zorgverzekeringswet verschuldigd zijn. Voorbeelden zijn de eigen bijdrage voor het verblijf in een instelling voor medisch-specialistische zorg en de eigen bijdrage voor hoortoestellen. Werkbonus Tweede nota van wijziging Bij de tweede nota van wijziging is voorgesteld dat een werkbonus wordt ingevoerd voor werknemers die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar wél maar de leeftijd van 64 jaar nog niet hebben bereikt, van wie het arbeidsinkomen ligt tussen 90% en 175% van het wettelijk minimumloon.

LOONBELASTING

Pensioen

 Invoering (onder voorwaarden) van een éénmalige mogelijkheid tot afstempeling pensioen in eigen beheer bij aanvang van de pensioenuitkering.

 Overgangsregeling voor gevallen waarin de pensioenuitkeringen op 1 januari 2013 al lopen. Op grond hiervan kan in de periode 2013 tot en met 2015 onder dezelfde voorwaarden als bij de reguliere regeling ook eenmalig vermindering van pensioenaanspraken worden verleend voor al ingegane pensioenen. Werkkostenregeling Verhoging vrije ruimte WKR per 1 januari 2013 met 0,1%. Dit is de verhoging uit de Wet uniformering loonbegrip. Hiermee komt de vrije ruimte op 1,5%. Derde nota van wijziging In het Belastingplan 2013 was een extra verhoging van de vrije ruimte van 0,1% opgenomen. Deze verhoging is echter met de derde nota van wijziging vervallen. Hierdoor blijft de vrije ruimte met ingang van 1 januari 2013 1,5%. Vitaliteitssparen Tweede nota van wijziging Bij de tweede nota van wijziging is voorgesteld het vitaliteitssparen niet in te voeren met ingang van 1 januari 2013. Levensloop Amendement Dijkgraaf/Neppérus/Groot Aanpassing overgangsrecht: opname uit de levensloopregeling wordt bestedingsvrij gemaakt. Eenmalige opname van het volledige tegoed in 2013 wordt gefaciliteerd, slechts 80% van de grondslag wordt belast, ook als het gehele tegoed minder is dan € 3.000. N.b. Voor de volledigheid merken wij op dat wanneer het saldo van de levensloopregeling op 31 december 2011 ten minste € 3.000 was, ook gekozen mag worden voor voortzetting van de levensloopregeling.

AFDRACHTVERMINDERING LOONBELASTING

Afdrachtvermindering onderwijs Alle voorgenomen maatregelen uit het Belastingplan 2013 op dit gebied zijn vervallen met de tweede nota van wijziging. Tweede nota van wijziging Los van het vervallen van de oorspronkelijke plannen in het Belastingplan 2013 op dit gebied zijn er nog twee andere maatregelen getroffen:

 verlaging bedragen afdrachtvermindering onderwijs met ingang van 1 januari 2013.

 afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs met ingang van 1 januari 2014.

 S&O-afdrachtvermindering

 Verlenging eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering naar € 200.000.

 Vaststelling plafond op € 14 mln.

 Verlaging tarief eerste schijf naar 38%.

 Verlaging starterstarief tot 50%.

 Afronding van het gemiddeld uurloon op hele euro’s naar boven in plaats van op een veelvoud van € 5.

 Vervallen 90%-marge, waardoor invoering mededelingsplicht voor alle S&O-inhoudingsplichtigen die de S&O-uren vooraf te hoog hebben ingeschat.

 Uitbreiding mededelingsplicht voor S&O-inhoudingsplichtigen die ten minste het in de aan hen afgegeven S&O-verklaring opgenomen aantal S&O-uren hebben besteed. VENNOOTSCHAPSBELASTING  Afschaffing thincapregeling.

 Uitbreiding buitenlandse belastingplicht voor bestuurderswerkzaamheden voor in Nederland gevestigde lichamen, vooral van belang voor het belastingverdrag België en in niet-verdragssituaties (artikel 17a onderdeel d Wet Vpb). Tweede nota van wijziging Verduidelijking en aanscherping regeling inzake handel in HIR-lichaam (artikel 12a Vpb).

BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER

 Delegatiebepaling voor mogelijke verruiming van de doorverkooptermijn. Concrete verruiming: onder voorwaarden tot 1 januari 2015 doorverkooptermijn van 36 maanden.

 Uitbreiding woningbegrip: aanhorigheden die tot een woning behoren of gaan behoren, kwalificeren als woning. Tweede nota van wijziging

 Verhoging tarief assurantiebelasting naar 21%.

 Delegatiebepaling voor verruiming samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting. Concrete verruiming: onder voorwaarden ook van toepassing als de onroerende zaak in gebruik is genomen of wordt verhuurd. INVORDERING Bodem(voor)recht Invoering mededelingsplicht voor zekerheidshouders van bodemzaken in geval van voornemen tot uitoefenen zekerheidsrecht. Overgangstermijn van drie maanden voor bestaande zekerheidsrechten. Eerste nota van wijziging

 Invoering recht op regres van de pandhouder/zekerheidseigenaar voor het bedrag dat aan de ontvanger is afgedragen.

 Invoering vervaltermijn voor het uitoefenen van de bevoegdheden door de ontvanger.

 Invoering verplichting aan de ontvanger om de executiewaarde van de bodemzaak bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen. Uitstelbeleid Versoepeling en vereenvoudiging uitstelbeleid voor compliante ondernemers. Kort uitstel wordt op schriftelijk of telefonisch verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de oudste aanslag verleend als: (1) het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een maximaal bedrag van € 20.000 (was oorspronkelijk € 12.000 doch bij de tweede nota van wijziging verhoogd); (2) er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend; (3) geen sprake is van aangifteverzuim; en (4) geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn geleden. Voor betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft geen relatie meer met de economische crisis te worden aangetoond.

B. OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 2013 (33.403)

INKOMSTENBELASTING

Premiedeel heffingskorting voor niet in Nederland premieplichtigen Invoering recht op uitbetaling premiedeel heffingskorting voor inwoners van Nederland die niet in Nederland premieplichtig zijn. Beroeps- en bedrijfstakpensioenregelingen van IB-ondernemers

 Invoering Witteveenkader voor pensioenopbouw door IB-ondernemers (en resultaatgenieters) die verplicht deelnemen in beroeps- of bedrijfstakpensioenregelingen. Vanaf 1 januari 2015 is de maximale jaarlijkse opbouw gelijk aan 2,15% van het pensioengevend inkomen (middelloonstelsel).

 Tevens invoering mogelijkheid tot aftrek door IB-ondernemers van premies voor vrijwillige aanvulling op de verplichte beroeps- en bedrijfstakpensioenregeling. LOONBELASTING Invoering ministeriële regeling op grond waarvan opgave kan worden verlangd van bepaalde gegevens als de inhoudingsplichtige een onjuiste of onvolledige loonaangifte heeft gedaan. VENNOOTSCHAPSBELASTING

 Invoering eis dat de moedermaatschappij ook 95% van de statutaire stemrechten in de dochtermaatschappij bezit, om een fiscale eenheid te kunnen vormen. Dit met het oog op de flex-bv.

 Opname in de wet van de reeds in het “Besluit fiscale eenheid 2003” opgenomen eis, dat het aandelenbezit van de moedermaatschappij in de dochtermaatschappij recht moet geven op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij. SUCCESSIEWET Verruiming extra verhoogde vrijstelling van schenkbelasting niet alleen als een eigen woning is geschonken, maar ook als een bedrag is geschonken ter verwerving van een zodanige eigen woning door de begiftigde. Amendement Schouten/Omtzigt Aanpassing leeftijdsbegrenzing van de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting van 18-35 jaar naar 18-40 jaar. BPM EN MRB

 Uitdrukken in een percentage van de som van de catalogusprijs (de geadviseerde verkoopprijs) en de BPM van de vermindering van BPM voor gebruikte motorrijtuigen.

 Verkorting minimale schorsingstermijn waarbij geen MRB is verschuldigd voor personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen: één maand i.p.v. drie maanden. ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN Verzuimboete eerder mogelijk dan aanslagoplegging Invoering mogelijkheid om voorafgaand aan het opleggen van een aanslag, een verzuimboete voor een aangifteverzuim op te leggen. Transparantie ANBI’s vanaf 2014 Invoering transparantieplicht (bekend maken bepaalde gegevens) voor ANBI’s vanaf 1 januari 2014. Kwalificatie woningcorporatie als ANBI Doel dat wordt aangemerkt als algemeen nut (terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012). Opgaaf burgerservicenummer derde Invoering verplichting om in bepaalde situaties een BSN van een derde op te geven, bijvoorbeeld het BSN van degene aan wie de belastingplichtige alimentatie-uitkeringen betaalt, welke bedragen de belastingplichtige in aftrek brengt. Overgangsrecht regeling heffingsrente De regeling heffingsrente blijft van kracht voor belastingaanslagen over tijdvakken die eindigen vóór 1 januari 2012, het heffingsrentepercentage wordt echter alleen nog toegepast op renteperioden tot 1 januari 2013. Voor renteperioden vanaf 1 januari 2013 wordt gebruik gemaakt van het wettelijke rentepercentage voor niet-handelstransacties, zoals dat ook geldt in het nieuwe regime van de regeling belastingrente.

INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN (TOESLAGEN)

Vergrijpboete in een eerder stadium Uitbreiding mogelijkheden opleggen van een vergrijpboete in geval van opzettelijk of grofschuldig onjuist of onvolledig verstrekken van informatie. Verhoging vergrijpboete bij recidive Mogelijkheid tot verhoging vergrijpboete in geval van recidive bij toeslagenfraude. Verstevigen strafrecht Versteviging strafrechtelijke aanpak van fraude met toeslagen. Uitblijven informatieverstrekking over niet in Nederland belast inkomen Invoering mogelijkheid tot aanpassing hoogte van toeslag door inspecteur als belanghebbenden geen gehoor geven aan verzoeken tot informatie over niet in Nederland belastbaar inkomen (ninbi).

Vermogenstoets

 Waar in de Awir of in inkomensafhankelijke regelingen wordt verwezen naar artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, wordt onder voordeel uit sparen en beleggen mede verstaan het niet in het Nederlands belastbaar inkomen begrepen voordeel uit sparen en beleggen (buitenlands vermogen).

 Aanpassing hardheidsclausule met betrekking tot de toepassing van de vermogenstoets zoals die geldt voor de huurtoeslag. Verbreding toepassingsbereik met de vermogenstoetsen, zoals opgenomen in de Wet op de zorgtoeslag en de Wet op het kindgebonden budget.

 Aanpassing vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget: geen rekening wordt gehouden met de vrijstelling voor groene beleggingen van de Wet IB 2001. AOW EN PENSIOEN

 Aanpassing leeftijdsafhankelijke regelingen in verband met de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd, bijvoorbeeld de uiterste ingangsdata voor pensioenen en lijfrenten.

 Nader in te voeren beleidsbesluit: goedkeuring uitstellen van het aanvullend pensioen tot en met maart 2015 tot de in dat jaar geldende AOW-leeftijd zonder dat wordt doorgewerkt. Eerste nota van wijziging Vervallen specifieke tijdsevenredige herleiding van het AOW-premiedeel van de heffingskortingen (vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd). Amendement Neppérus/Groot Mogelijkheid tot variabilisatie van reeds vóór 1 januari 2013 ingegaan pensioen. Met een dergelijke variabilisatie kan een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode.

DIVERSEN

 Vervallen heffings- en invorderingsregime voor de kansspelheffing.

 Vervallen groepsrentebox (nooit in werking getreden).

 Aanpassingen accijnswet: – Baseren op de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs over de periode van oktober tot en met september voorafgaand aan de datum van publicatie, voor de jaarlijkse aanpassing van de accijnstarieven van tabaksproducten. – Verruiming verkooptermijn van één maand naar twee maanden voor fabrikanten, importeurs en groothandelaren voor tabaksproducten met “oude” accijnszegels na een accijnsverhoging. – Maximering teruggaaf accijns tot het bedrag aan accijns dat in het verleden is voldaan door de belanghebbende of een ander.

 Vrijstelling van energiebelasting voor aardgas en elektriciteit die worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.

 Afschaffing verpakkingenbelasting per 1 januari 2013, de teruggave van verpakkingenbelasting over producten die indirect zijn geëxporteerd, blijft tot 1 april 2013 van toepassing.

 Afschaffing belasting op leidingwater op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De bepalingen die van belang zijn voor de heffing van de belasting op leidingwater voor leveringen van leidingwater die voor de afschaffing hebben plaatsgevonden, blijven van kracht. De teruggaafregeling bij wanbetaling door afnemers van leidingwater blijft nog twee jaar na de afschaffing in stand. Eerste nota van wijziging

 Afschaffing automatische continuering VAR m.i.v. 2013, met het oog op de invoering van een zogenoemde webmodule in de loop van 2013, waarmee aanvragers van een VAR onmiddellijk een oordeel kunnen krijgen over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie(s).

 Beperking afdrachtvermindering dividendbelasting in geval van buitenlandse aandeelhouders van fiscale beleggingsinstellingen.

 Invoering mogelijkheid tot gegevensuitwisseling m.b.t. Wet op de kansspelen.

AANPASSING BEGRIP EIGENWONINGSCHULD

Herziening definitie “eigenwoningschuld” (EW-schuld). Toevoeging enkele voorwaarden.

 Invoering eis dat de lening, contractueel en feitelijk, in maximaal 360 maanden (30 jaar) ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig moet worden afgelost. Toetsingsmoment van de (rest)schuld is in beginsel 31 december van elk jaar.

 Introductie aflossingsstand: Bij verkoop van een eigen woning wordt het bedrag van de eigenwoningschuld en de resterende looptijd van de schuld (op het moment direct voorafgaand aan de verkoop) bij beschikking vastgesteld. Bij het aangaan van een volgende eigenwoningschuld wordt het aflossingsschema voortgezet.

 Invoering plicht tot het verstrekken van gegevens over de lening en de leningverstrekker door de belastingplichtige, als de lening wordt aangeboden door een aanbieder die niet valt onder de inlichtingenverplichting van artikel 10.8 van de Wet IB 2001.

 Tegemoetkoming met betrekking tot de aflossingseis in geval van tijdelijke (betalings)problemen waardoor niet direct verlies van renteaftrek plaatsvindt.

 Tegemoetkoming met betrekking tot de aflossingseis in geval van een onbedoelde fout in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag. AFSCHAFFING VAN DE VRIJSTELLING KEW

 Vervallen regime voor de vrijstelling van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) en een beleggingsrecht eigen woning (BEW), die vanaf 1 januari 2013 worden aangegaan.

 Vervallen huidige termijnen van 15 en 20 jaar voor de kleine (€ 34.900) en grote (€ 154.000) vrijstelling: de grote vrijstelling is altijd van toepassing. OVERGANGSRECHT KEW/SEW/BEW Vrijstelling in box 1 voor na 31 december 2012 afgesloten KEW, SEW of BEW als op 31 december 2012 al een onherroepelijke koop- of koop-aannemingsovereenkomst bestaat. Bestaande KEW, SEW of BEW mag na 31 december 2012 worden omgezet in een andere KEW, SEW of BEW, mits het verzekerde kapitaal of de contractueel over te maken bedragen niet worden verhoogd. Eigen woning Eerbiedigende werking voor op 31 december 2012 bestaande EW-schulden. Dit betekent onder meer dat voor deze EW-schulden geen aflossingsverplichting geldt. Voor een eigenwoningbezitter die in 2012 de eigen woning heeft verkocht en in 2013 een nieuwe eigen woning aanschaft, wordt de hoogte van de EW-schuld voorafgaand aan het moment van verkoop van de eigen woning in 2012 aangemerkt als bestaande EW-schuld voor zover in 2013 weer een zodanige EW-schuld wordt aangegaan. Voor een belastingplichtige die in 2013 een EW-schuld aangaat ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst voor een eigen woning, is het meerdere van de nieuwe schuld ten opzichte van de EW-schuld die op 31 december 2012 bestaat, een bestaande EW-schuld die onder het overgangsrecht valt. Een gelijke regeling geldt voor het aangaan van een EW-schuld in 2013 in verband met een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke schriftelijke koop-aannemingsovereenkomst eigen woning of een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst voor onderhoud of verbetering van de eigen woning, mits voltooid in 2013 (eerste nota van wijziging). Voor een belastingplichtige die op 31 december 2012 beschikt over twee eigen woningen, wordt alleen de EW-schuld op de overblijvende woning aangemerkt als bestaande EW-schuld.

RESTSCHULDEN

Eerste en tweede nota van wijziging Invoering van een faciliteit voor restschulden. Rente op restschulden in verband met de verkoop van de eigen woning in de periode van 29 oktober 2012 (amendement Neppérus/Groot) tot en met 31 december 2017 is tot maximaal tien jaar na verkoop van de eigen woning aftrekbaar. Derde nota van wijziging Aanpassing overgangsrecht voor bepaalde kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten die tot de rendementsgrondslag van box 3 behoren: Als deze op 31 december 2012 reeds bestonden, kunnen deze nog tot 1 april 2013 worden omgezet in een onder het overgangsrecht vallende KEW, SEW of BEW. Vierde nota van wijziging

 Herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt verlengd met één jaar en geldt ook nog in 2013.

 Tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregeling wordt met een jaar verlengd en geldt ook nog in 2013. Beide maatregelen worden nu per 1 januari 2014 beëindigd. Amendement Koolmees Uitbreiding overgangsrecht tot belastingplichtigen die op 31 december 2012 geen eigen woning of eigenwoningschuld hebben in verband met de verhuur van hun voormalige eigen woning, voor zover diezelfde woning vóór 1 januari 2021 weer als eigen woning geldt. AANPASSING BIJLEENREGELING Verduidelijking bijleenregeling. Uitzondering bijleenregeling voor het geval van vererving tussen partners. Tevens uitzondering voor EW-schulden die onder het overgangsrecht vallen. Afschaffing keuzeregeling voor toerekening van de eigenwoningreserve, aangesloten wordt bij de economische gerechtigdheid tot het inkomen en vermogen.

E WET ELEKTRONISCHE REGISTRATIE NOTARIËLE AKTEN (33.406)

 Uitvoeren elektronische registratie van notariële akten door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

 Beperken registratie van onderhandse akten tot gevallen dat registratie een wettelijk vormvereiste is. Geen nota’s van wijziging, geen amendementen

F WET VERHUURDERHEFFING (33.407)

 Invoering verhuurderheffing.

 Tarief 2013: 0,0014%

 Tarief 2014: 0,231%.

Nota van wijziging Verhoging tarief van 0,0014% tot 0,014% voor het jaar 2013.